Skip to content Skip to footer

İstanbul Çağrı Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başvuru Formu ve Genel Açıklamalar

Kişisel veri sahibi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 11. maddesinden doğan haklarınız bulunmaktadır. KVKK’dan doğan haklarınız şu şekildedir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili taleplerinizi ekte yer alan formu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Bu talepleriniz, KVKK m. 13. Maddesinin 2.fıkrası gereğince, taleplerin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 13. Maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere ilgili taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtildiği şekilde iletebilirsiniz:

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen başvuru Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center İç Kapı No: 69

Beşiktaş/İstanbul

Noter aracılığıyla Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center İç Kapı No: 69

Beşiktaş/İstanbul

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla [•]
Başvuru formundaki tüm bilgilerin doldurularak imzalı halinin kişinin kendi Şirket mail adresinden gönderilmesi [•]

Gönderilen e-postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Başvuruyu yapan kişisel veri sahibinin başvuruyla beraber kimlik belgelerini de belirtmesi zorunludur.

KVKK 13. Maddesi birinci fıkrasında belirtildiği üzere Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 1. İlgili kişinin iletişim bilgileri
İsim ve Soyisim : [•]
T.C.K.N. : [•]
Telefon Numarası : [•]
T.C. Kimlik numarası : [•]
E-posta : [•]
Adres : [•]

 

 1. Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz
□  Müşteri

□  Ziyaretçi

□   Diğer (lütfen belirtiniz): ……………….
Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

Konu:

□  Eski Çalışan:

□  Çalışılan yıllar: ………………

□   İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

□   Tarih: ………………

 • Lütfen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.
 • Adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yoluyla daha hızlı yanıt verilebilecektir.)
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

Subscribe for the updates!

Çerezler ayarlarını güncelle