Skip to content Skip to footer

Kişisel verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İstanbul Çağrı Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“İstanbulGes”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusudur. İstanbulGes olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için öncelikli ve önemlidir. Bu çerçevede, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında hazırladığımız işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır.

İstanbulGes, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, web sitemiz, çağrı merkezimiz, bayilerimiz, iş ortaklarımız, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve çerezler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

İstanbulGes, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER

İstanbulGes kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

 • Web sitesi üzerinden işlem yapan müşterilerimizin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve müşterilerimiziüyelik haklarından yararlandırılması,
 • Müşterilerimizin web sitesi ve/veya mobil uygulamaları aracılığıyla alışveriş yapabilmesi, müşterilerimizin aldığı/alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası, sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi
 • Siparişlere ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
 • Müşterilerimize sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
 • Müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması
 • Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerimize tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
 • Web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizin deneyiminin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi
 • Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi
 • Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, IV. Maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kanunen yetkili kamu kurumlarına, yurt içi ve yurt dışında bulunan iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza,  aracı hizmet sağlayıcı hizmetlerini verebilmek adına iş ilişkisi içinde olduğumuz tüzel ve özel kişilere sipariş süreçlerinin yönetilebilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerinin yönetilmesi, sipariş deneyiminin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, teknolojik alt yapı, server hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmetinin sunulabilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında sair amaçlarla aktarılmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi İstanbul Çağrı Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center İç Kapı No:69 Beşiktaş/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile bizlere iletebilirsiniz.

Taleplerinizi İstanbulGes’e iletmeniz durumunda İstanbulGes talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, İstanbulGes’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Ayrıca kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [•] e-posta adresinden dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz.

VII. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

İstanbulGes işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. İstanbulGes tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Subscribe for the updates!

Çerezler ayarlarını güncelle